KAS ESAME:

Gloriosa Trinità (Šlovingosios Trejybės) kelias yra skirtas visiems žmonėms, kurie nori atrasti, atnaujinti ar pagilinti savo tikėjimą. Tai Švenčiausiosios Trejybės, tobulos šeimos modelio, įkvėpta kelionė, kuri nuolat mus veda į bendruomeninį gyvenimą. Tai Švenčiausiosios Trejybės, tobulos šeimos modelio, įkvėpta kelionė, kuri nuolat mus veda į bendruomeninį gyvenimą.

Gloriosa Trinità judėjime dalyvaujantys žmonės gali atrasti arba atnaujinti savo, kaip Dievo vaikų, tapatybę, kasdien eidami šventumo keliu.

JAUNIMAS

Previous slide
Next slide

Jaunimas, puoselėjantis judėjimo Gloriosa Trinità gyvenimą, yra brangus turtas. Atsiverdami asmeninei ir bendruomeninei santykio su Dievu patirčiai, skaitydami Žodį, adoruodami ir švęsdami Eucharistiją, jaunuoliai atranda, kad yra mylimi, norimi Dievo vaikai, pašaukti į Jo Karalystę. Keliaujant drauge bendruomenėje siekiama sutvirtinti draugystės ryšius, padėti vaikams ir jaunimui įprasminti kasdienybės įvykius ir, praktikuojant bendrą gyvenimą, ugdytis dorybes.

ŠEIMOS

Šeima yra Trejybės ikona. Gloriosa Trinità kreipiasi į šeimas, išsiskyrusius, išsiskyrusias ir vėl susituokusias poras, siūlydama pasirengimo Santuokai kelią. Pradedant nuo asmeninio atsivertimo, maldos gyvenimo ir ugdymo, kiekvienas yra palaikomas ir palydimas kaip sutuoktinis, motina, tėvas, sūnus ar dukra. Netgi tie, kurie judėjime dalyvauja be sutuoktinio, čia randa įkvėpimo visavertiškai gyventi savo pašaukimu, tampa Šventosios Dvasios susitikimo vieta savo namuose. Neįprastose situacijose atsidūrusios šeimos judėjime yra itin laukiamos ir palaikomos, trokštant, kad Šventosios Dvasios malonės dėka galėtų gyventi pagal Jėzaus meilę. Bendruomenėje priimamas ir našlių skausmas, čia jie gauna malonę atverti savo širdį naujai bendrystei ir tarnystei.

MARIJOS LEGIONAI

Marijos legionai – tai bendruomenė „be sienų“, kurioje buriasi žmonės, atlikę mėnesio Dvasines pratybas ir apsisprendę sekti Jėzumi ir Jam tarnauti, pasišvenčiant Nekaltajai Marijos Širdžiai.

Štai kaip kunigas Andrea paaiškino, ką reiškia būti Marijos legionų dalimi:

„Turime suvokti vieną dalyką: pasaulis keičiasi ir šiuo istoriniu momentu yra kuriamas naujas dangus ir nauja žemė, nauja era. Turime atidžiai pažvelgti į santuoką, kurią Dievas nori švęsti su žmonija: mes esame Jo nuotaka, o Jis yra jaunikis.
Trys žodžiai apie šią santuoką mums paaiškina, ką reiškia būti Marijos legionieriumi: „susižadėję“, „vedę“ ir „sutuoktiniai“. Susižadėti – šventasis Augustinas sakydavo: „Viešpatie, leisk, suradus tave, tuojau pat vėl tavęs ieškoti.“ Būti vedusiam – kartu su broliu drauge nešti naštą. Būti santuokoje – būti rėmėju, gerai kalbėti apie kitą, remti jį, negalvoti apie save.
Tuoj gims nauja žmonija. Pasaulis niekada nebebus toks, koks buvo anksčiau, ir Dievas nori, kad mes taptume šio laiko veikėjais, šio laiko liudytojais. Turime sukurti Marijos legionus – suburti žmones, kurie susižadėtų su Dievu ir žmonija. Vedusieji neša vieni kitų naštas neverkdami ir nesiskųsdami, sutuoktiniai galvoja ne apie save, o apie kitus.“

Pamokslas 09.03.20

Trinitarai

Gloriosa Trinità judėjimo trinitarai visiškai atpažįsta savo tapatybę judėjime ir įsipareigoja tarnystei. Tai mylintys Jėzų ir norintys Jam atsiduoti žmonės, jie yra nuolankūs ir uolūs.Trinitarai turi būti bent metus lankę judėjimo ugdymo susirinkimus, vykdę evangelizacines tarnystes ir gyvenantys pagal gyvenimo regulą.

Trinitarų kelionė trunka vienerius metus. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite vaizdo įrašą.

Pašvęstieji

Asmenys, kuriems artimas Gloriosa Trinità dvasingumas ir kurie trokšta leistis į gilesnę kelionę, siekiant judėjimo tikslų, pradeda pasišventimo kelią ir po trejų metų privačiai pasišvenčia Dievui.Pasišventimas yra patvirtinamas praėjus penkeriems metams nuo atėjimo į judėjimą.

Troškimas pašvęsti save Dievui kyla iš noro dovanoti Jėzui savo laiką ir maldą, siekiant judėjimo tikslų.

Kunigai ir seminaristai

Kunigai

Kunigai yra Eucharistijos žmonės, iš kurios semiamės jėgų kurti santykius. Tai Dievo Žodžio žmonės, kurie kasdien medituoja ir skelbia Šventosios Dvasios įkvėptus pamokslus. Jie yra Marijos žmonės, asmeniniu liudijimu parodantys tikintiesiems meilę ir pasitikėjimą Marija bei džiaugsmą priimant ją į savo gyvenimą. Kunigai yra tarnystės žmonės, kurie širdies nuolankumu ir mažumu stengiasi būti tarp paskutinių, kad priekyje galėtų eiti Jėzus. Jie yra širdžių bendrystės žmonės, broliai tarp brolių, atsidavimo ir pastoracinio vadovavimo pavyzdžiai, sutaikintų gyvenimų kūrėjai. Jie yra dešimtinės žmonės, kurie dalijasi savo pinigais, laiku ir tarnyste daugiau nei privalu. Jie visada pasirengę evangelizacinei „žvejybai“, kurią rengia Viešpats ir kuri prasideda nuo mažos, kasdieninės, dosnios ir savanoriškos aukos. Tai žmonės, kurie leidžia sau nuolat ugdytis, formuotis ir augti, laikantis judėjimo charizmos ir misijos.

Seminaristai

Gloriosa Trinità skatina autentiškus pašaukimus į kunigystę. Seminaristai formuojami Ankonos arkivyskupijos regioninėje seminarijoje, kaip nustatyta 2014 m. rugsėjo 8 d. kardinolo Edoardo Menichelli pasirašytame pripažinimo dokumente. Jų kelionės pagrindas yra gyvenimas Dievo artumu, santuokinė meilė pagal judėjimo charizmą, meilė Dievo Žodžiui, pamaldumas Mergelei Marijai, sveikų santykių kūrimas bendruomeniniame gyvenime ir nepaviršutiniška karitatyvinė pastoracinė veikla.

Tappe del cammino

I consacrandi si incontrano 

• il primo anno nell’Atelier Abbà 

• il secondo anno nell’Atelier Shemà 

• il terzo anno nell’Atelier Ruah. 

CAMMINO DI CONSACRAZIONE - primo anno: Atelier Abbà

Ha l’obiettivo principale di far conoscere o riscoprire la Parola di Dio per amarla e renderla vita. La vita spirituale prende ritmo: ogni mese la Riconciliazione, ogni settimana l’Adorazione Eucaristica, ogni giorno la Santa Messa quotidiana e 30 minuti di Lectio Divina. Ogni quindici giorni siamo guidati dall’insegnamento del Sacerdote sulla Parola di Dio o sul Catechismo della Chiesa Cattolica che completa la formazione di ogni cristiano. L’incontro si svolge in una casa e, dopo un momento di preghiera, ciascuno condivide il frutto della propria Lectio Divina offrendo agli altri nuovi spunti per la meditazione. 

CAMMINO DI CONSACRAZIONE - Secondo anno: Atelier Shemà

Si prefigge di aiutare a discernere ed eliminare gli ostacoli relativi alla scelta maturata nel primo anno e a consolidare la propria adesione a Gesù. Per imparare a vivere con Gesù e per Gesù e avere con Lui un dialogo profondo e ordinato, vengono proposte la Scuola di Preghiera, la Scuola della Parola e ritiri spirituali periodici. La regola di vita si arricchisce: l’Adorazione Eucaristica diventa quotidiana e ogni giorno si accoglie la vicinanza di Maria con il Santo Rosario. Il colloquio periodico con gli accompagnatori aiuta a riprendere slancio e correggere gli eventuali cambiamenti di direzione. A ciascuno viene chiesto un servizio. 

CAMMINO DI CONSACRAZIONE - Terzo anno: Atelier Ruah

Ha lo scopo di approfondire gli aspetti carismatici della vita cristiana e risvegliare i doni dello Spirito Santo. La formazione propone le virtù cardinali e teologali e l’identità del consacrato di Gloriosa Trinità. Ai candidati viene chiesta l’offerta della decima per sostenere le azioni di evangelizzazione del Movimento, come sacrificio di lode a Dio per ciò che si riceve e disponibilità a vivere una relazione libera e distaccata nei confronti del denaro. Il terzo anno si conclude con la consacrazione a Dio in forma privata, assumendo come strada e stile di vita la spiritualità di Gloriosa Trinità, pur mantenendo come prioritaria la propria vocazione. Alla regola di vita si aggiunge la celebrazione di un’ora della Liturgia delle Ore. 

formazione permanente

L’incontro mensile è dedicato alla catechesi che approfondisce la vita spirituale e affronta temi di attualità riletti alla luce della fede, e alla condivisione attraverso la quale i consacrati mettono nel cuore dei fratelli successi, difficoltà e momenti di crisi. I consacrati si ritrovano anche per la celebrazione di una Santa Messa feriale cui segue la condivisione della Parola di Dio ascoltata, le esperienze missionarie vissute o in progettazione e gli avvenimenti della vita della Chiesa. I consacrati trascorrono insieme momenti e giornate di formazione, in cui si vive l’aspetto carismatico nella comunione dei cuori.