„Jei Viešpats nestato miesto, statytojai veltui triūsia“ (Ps 127)

Gloriosa Trinità kelias laikosi ant 5 KOLONŲ:

1) Kristologinė: Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo centras, viskas prasideda nuo Jo ir veda Jo link, Jis yra Alfa ir Omega; visi mūsų žingsniai, gestai, darbai ir ketinimai turi prasidėti nuo Kristaus ir vesti į Jį. Viskas turi būti daroma dėl Kristaus, Kristuje ir su Kristumi. Mūsų gyvenimo kristocentriškumo kulminacija yra Kryžius – paties Dievo mums visiems pasiūlytas kovos įrankis, vedantis į kasdienę ir galutinę pergalę prieš blogį. Norime apkabinti šį įrankį, žengdami visais Švenčiausiosios Trejybės pasiūlytais keliais.

2) Antropologinė: tai mūsų troškimas prisiliesti prie kito žmogaus gyvenimo ir pasidalinti jo sunkumais, pasinerti į jo kančias, mokytis jausti ir užjausti; kartu su Jėzumi palydėti kitą žmogų jo gyvenimo tamsoje ir šviesoje.

3) Bažnytinė: Kristus įkūrė Bažnyčią dėl žmogaus išganymo. Bažnyčioje, tikinčiųjų bendruomenėje, mokomės gyventi bendruomeniniu tikėjimo aspektu ir įkūnyti jį aplinkoje, kurioje gyvename. Didžiuojamės, kad priklausome Katalikų Bažnyčiai su jos džiaugsmais ir sunkumais, būdingais kiekvienai bendruomenei. Pats Jėzus Kristus, vyriausiasis Bažnyčios kunigas ir ganytojas, moko mus gyventi džiaugsmu, apkabinti ir įveikti sunkumus, vienijantis šiai didelei Dievo Vaikų šeimai.

4) Charizminė: mes norime atsiverti Šventosios Dvasios dovanoms, kviesdami ją kiekvienoje savo maldoje.

5) Nukreipta į evangelizaciją: jaučiame misiją pranešti visiems, kad Jėzus mus myli labai paprastai ir tiesiogiai. Pasitelkdami kerigminę evangelizaciją norime pasiekti žmones visur: biuruose, mokyklose, gatvėse, klubuose, kultūros ir sporto erdvėse ir kt.

Gloriosa Trinità judėjimo narių dvasiniam tapatumui yra būdinga:

Širdžių bendrystė: tai Dievo dovana, kurią atpažįstame, ja gyvename ir kuria esame pašaukti rūpintis ir ginti. Ši charizma kuria bendruomenę be sienų, ji suburia žmones su tais pačiais troškimais, tomis pačiomis mintimis, tuos, kurie savo širdis kreipia į Jėzų. Šią dovaną Dievas dovanoja per maldą ir bendruomeninio gyvenimo patirtis. Tai mus atveria abipusei pagarbai, visiškam pasitikėjimui, kuris pašalina susiskaldymą ir pavydą.

Kančia: pripažįstame, kad kančia yra pagrindinis ginklas, kuris, gyvenant Jėzuje, veda į pergales visuose dvasinio ir kasdienio gyvenimo įvykiuose, tiek smulkmenose, tiek svarbiausiuose dalykuose. Kiekvienas iš mūsų išgyvena kančią kaip dalyvavimą Jėzaus kančioje (kenozėje). Esame įsitikinę, kad Jėzuje nėra mirties be Prisikėlimo, tai sustiprina viltį.

Širdies mažumas: tai mūsų troškimas tapti mažiems, visiškai pamiršti save, kad Jėzus augtų, o mes mažėtume. Norime sudegti kaip žvakės, kurios apšviečia ir savo aromato pripildo tą aplinką, į kurią Viešpats mus siunčia, stengdamiesi skleisti Jėzaus, o ne savo kvapą, Jo, o ne savo šviesą.

Paklusnumas: mes negalime eiti Jėzaus keliu kitaip, kaip tik būdami Jam paklusnūs, nes ir Jis buvo klusnus Tėvui. Paklusnumas Katalikų Bažnyčioje yra esminė kolona, siekiant mūsų kelionės išsipildymo. Trokštame būti dėmesingi popiežiaus ir vyskupų mokymo klausytojai ir skleidėjai, kurie vadovaujasi Magisteriumo nurodymais. Pirmiausia gyvename paklusnumu vadovaujančiam kunigui, per kurį mums apreiškiama Dievo valia, ir visiems drauge keliaujantiems kunigams.

Tarnystė: Tarnavimas yra ženklas, kuris parodo, kiek kiekvienas iš mūsų savo gyvenime įkūnija Jėzų. Liudyti ir skelbti Jėzaus darbus yra ne pareiga, o meilės išraiška. Ugdymasis tarnauti moko mus būti dosnius ir gyventi darant gera. Norime tarnauti nesavanaudiškai ir autentiškai.

SUSIPAŽINKIME

Gloriosa Trinità trokšta kurti bendruomenę „be sienų“, kurios nariai, esantys tame pačiame kelyje, išgyvena gilią širdžių bendrystę, pasilikdami savo gyvenimo realybėje. Ypatingas dėmesys skiriamas tiems, kurie išgyvena sunkumus, jaučiasi sutrikę, atstumti ar tiesiog nesėkmingi. Šis kelias siūlo savo žmogiškuosius ir dvasinius išteklius to norinčioms parapijoms, remdamas jaunimo ir šeimos pastoraciją.

ADORACIJA

Eucharistija yra mūsų dvasingumo centras. Eucharistinės adoracijos metu vykstant pokalbiui su gyvuoju ir tikruoju Dievu, gimsta gyvenimo pasirinkimai ir sprendimai Be tylios adoracijos rengiame bendruomeninės adoracijos susitikimus: malda, šlovinimas giesmėmis ir Žodžio skaitymas – tai autentiški gydančios bendrystės momentai, perkeičiantys mūsų širdį ir gyvenimą.

MARIJA

Keliaujame globojami Švenčiausiosios Mergelės Marijos, kurios užtarimo prašome melsdamiesi Rožinį, kad galėtume kaip ir ji pasauliui dovanoti Jėzų, tarnauti Dievui ir užtarti artimą Šventojoje Komunijoje. Gautomis malonėmis garsėjantis Mergelės Marijos Priebėgos Karalienės paveikslas yra gerbiamas įvairiose pasaulio bendruomenėse. Kiekviena Marijos šventė švenčiama su dėkingumu aplankant jai skirtas šventoves.

MUZIKA

„Gloriosa Trinità Music“ projektu trokštame, kad muzikos ir dainos charizma tarnautų asmens ir visos bendruomenės ugdymui.Ji, tarsi kanalas, kuriuo teka Šventoji Dvasia, atveria kelią į artimesnį susitikimą su Dievu, skatina daugiau šlovinti ir stipriau mylėti. „Gloriosa Trinità Music“ pristato muzikines judėjimo iniciatyvas, skatina muzikinius evangelizacijos renginius ir juos organizuoja.

APLANKYKITE MŪSŲ MUZIKINĖS SVETAINĖS:

gloriosatrinitamusica.net

Bažnyčios pripažinimai

Bažnyčioje, kuri yra Motina ir Mokytoja, mes mokomės šventumo, kurį liudija juo gyvenantys, geriame iš jos dvasinio šaltinio ir per Magisteriumą maitinamės jos mokymu.

Dėl to Gloriosa Trinità dalyvauja didžiuosiuose Bažnyčios renginiuose: Pasaulinėse Jaunimo Dienose; Pasauliniuose susitikimuose su šeimomis ir Pasauliniuose judėjimų susitikimuose. 2018 metais Popiežiškoji krikščionių vienybės skatinimo taryba pakvietė judėjimą atstovauti Katalikų Bažnyčiai dalyvaujant Pasauliniame krikščionių forume.

Gloriosa Trinità charizma ir jos bažnytiniu pamatu 2013 metais pasidalinome TV2000 duotame interviu Romoje vykstančios judėjimų ir naujų bendruomenių Sekminių vigilijos su popiežiumi Pranciškumi metu: žiūrėkite interviu.

J. Em. kardinolas Dionigi Tettamanzi (+2017), Milano arkivyskupas, asociacijos judėjimo Gloriosa Trinità Statuto patvirtinimo dekrete (Prot. gen. n. 1071), pasirašytame 2007 m. balandžio 4d., sako: „Manau, kad asociacija Judėjimas Gloriosa Trinità visais atžvilgiais turi būti laikoma privačia tikinčiųjų asociacija pagal Kanonų teisės kodekso nuostatus.“

J. E. monsinjoras Stanislaw Stefanek (+2020), Lomžos vyskupas (Lenkija), įteikė asociacijos judėjimo Gloriosa Trinità Statuto patvirtinimo dekretą (Prot. n. 299/13/2007), pasirašytą 2007 m. kovo 6 d.

J. E. mons. Gervasio Gestori, vyskupas emeritas San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto, 2010 m. lapkričio 21 d., per Kristaus Karaliaus šventę, patvirtino judėjimą Gloriosa Trinità pagal numatytą Kanonų teisės (Decreto Prot. 66/210) kodeksą.

J. E. mons. Edward Ozorowskii, Baltstogės vyskupas (Lenkija), 2013 m. vasario 5 d. patvirtino judėjimą Gloriosa Trinità pagal numatytą Kanonų teisės kodeksą.
Dievui Tėvui, Jėzui Gelbėtojui ir Šventajai Dvasiai visa garbė dėl Jo neišmatuojamo gailestingumo ir padėka Mergelei Marijai, Saldžiausiajai Motinai, už jos globojantį artumą.

J. E. Mons. Aleksander Kaszkiewicz, Grodno vyskupas ir Baltarusijos Katalikų vyskupų Konferencijos pirmininkas, 2013 m. balandžio 11 d. patvirtino judėjimą Gloriosa Trinità pagal numatytą Kanonų teisės (Prot.31/B/2013) kodeksą.

Privati ​​tikinčiojo Gloriosa Trinità judėjimo asociacija pripažįstama ir sveikinama Ankonos-Osimo arkivyskupijoje, kuriai vadovauja prolaikinis arkivyskupas Edoardo Menichelli [2015 m. sausio 4 d. kardinolą sukūrė H.H. Pranciškus]. „Associazione Movimento Gloriosa Trinità bendradarbiai, siekiantys įšventintos tarnybos, bus inkardinuoti Ankonos-Osimo vyskupijoje, kuri rūpinsis jų buvimu Ankonos Pijaus XI regioninėje seminarijoje“.
(Ankona, 2014 m. rugsėjo 8 d., Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventė)

Elko (Lenkija) vyskupas H. E. Mons.Jerzy Mazur 2017 metų vasario 15 dieną patvirtino Šlovingosios Trejybės judėjimo statutą pagal Kanonų teisės nuostatas (Prot. N. 113/2017).
Dėkojame Dievui už šį naują Bažnyčios pripažinimą Lenkijoje!

2013 m. gegužės 28 d
Sekminių judėjimų ir naujų bendruomenių budėjimas su popiežiumi Pranciškumi –

2018 m. balandžio 24 – 28 d
Bogotoje (Kolumbija) vyko 3-asis pasaulinis krikščionių forumas, kuriame dalyvavo visų krikščionių bažnyčių atstovai tema: „Tegul abipusė meilė tęsiasi!“ Popiežiškoji krikščionių vienybės skatinimo taryba pakvietė Gloriosa Trinità judėjimą dalyvauti. , atstovaujanti Katalikų bažnyčiai.

Organizzazione

Consiglio Generale

Don Andrea Swiecinski Presidente
Don Jacek Czaplicki
Elena Pecori Giraldi Coordinatrice
Corso Pecori Giraldi
Magdalena Jakacka
Giovanni Casi
Massimo Casi
Luisa Cattaneo

Consiglio Nazionale Italia

Corso Pecori Giraldi: Segretario
Carla Giuliani
Marco De Padova: Segretario Città dell’Italia Centrale
Enza Castellone: Segretaria Città di Villaricca (NA)
Marisa Palluello: Segretaria Città di Milano – Moderatrice Consacrati
Antonietta Talamo: Moderatrice Consacrati
Elena Pecori Giraldi: Moderatrice Consacrati
Paolo Palluello: Moderatore Leaders
Daniela Casi: Moderatrice Leaders
Massimo Casi: Moderatore Leaders

Consiglio della Città di Milano

Marisa Palluello Segretaria
Tiziana Latella Coordinatrice
Paolo Palluello
Ippolita Scicchitano
Daniele Scicchitano
Anna Famà

Consiglio della Città di Villaricca (NA)

Enza Castellone Segretaria
Pina Acunzo Coordinatrice
Luigi Castellone
Rossana Vitiello
Crescenzo Vitiello
Monica Perez

Consiglio della Città dell’Italia Centrale

Marco De Padova Segretario
Lucia Graciotti Coordinatrice
Mariangela De Padova
Maria Teresa De Angelis
Pietro Casi
Giuseppe Rella

In Italia il Movimento è presente

MILANO
Parrocchia S. Maria Ausiliatrice
Santuario S. Maria della Consolazione
Chiesa S. Bartolomeo

GROTTAMMARE (AP)
Atelier nelle case

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Chiesa del Santuario dei Sacramentini
Chiesa San Giuseppe

NUMANA (AN)
Parrocchia San Giovanni Battista

VILLARICCA (NA)
Parrocchia San Francesco

Nel mondo il Movimento Gloriosa Trinità è presente:

POLONIA
Diocesi di Łomża
Diocesi di Białystock
Diocesi di Ełck

BIELORUSSIA
Diocesi di Grodno

LITUANIA
Diocesi di Vilkaviškis