Kim jesteśmy

Wspólnota Gloriosa Trinitá jest skierowana do wszystkich ludzi, w każdym stanie życia, którzy pragną pogłębić, odkryć lub ponownie odkryć swoją wiarę. To podążanie drogą Trójcy Świętej, która jest wzorem rodziny doskonałej. Pragniemy się nią zainspirować, w naszym wspólnotowym życiu.

We wspólnocie Gloriosa Trinità ludzie mogą odkryć siebie na nowo, odkryć swoją tożsamość, tożsamość dzieci Bożych, krocząc drogą świętości w życiu codziennym i we własnym środowisku.

Młodzież

Previous slide
Next slide

Młodzi ludzie są cennym bogactwem, które karmi życie Ruchu Gloriosa Trinità. Poprzez osobiste i wspólnotowe doświadczenie więzi z Bogiem, w Słowie, w adoracji i podczas celebracji Eucharystii, nasi młodzi odkrywają, że są dziećmi Bożymi, umiłowanymi, upragnionymi, powołanymi do Królestwa Bożego. Droga we wspólnocie ma na celu umocnienie więzi przyjaźni, pomoc w nadaniu wszystkiemu głębokiego sensu i wychowanie młodzieży do cnót, poprzez życie we wspólnocie.

Rodziny

Rodzina jest ikoną Trójcy Świętej. Gloriosa Trinità zwraca się do rodzin, osób w separacji, osób rozwiedzionych, które zawarły nowe małżeństwa. Proponuje ścieżkę przygotowania do katolickiego małżeństwa chrześcijańskiego. Począwszy od osobistego nawrócenia, od życia modlitwą i od formacji, każdy otrzymuje wsparcie na swojej drodze, bycia małżonkiem, matką, ojcem czy synem. Nawet ci, którzy uczestniczą we wspólnocie bez współmałżonka, znajdują pokarm, aby w pełni przeżywać swoje powołanie, stając się kanałem dla obecności Ducha Świętego w domu. Rodziny znajdujące się w nieuregulowanych związkach są mile widziane i wspierane, aby podążały drogą, która z łaską Ducha Świętego prowadzi do rozeznania drogi do życia miłością Jezusa. Wdowcy i wdowy doświadczają akceptacji swojego bólu. Doświadczają łaski otwarcia swoich serc na nowe doświadczenie komunii i służby we wspólnocie.

Legiony Maryi

Legiony Maryi to wspólnota bez murów. Wspólnota ludzi, którzy zdecydowali się pójść za Jezusem i służyć Mu przez konsekrację Niepokalanemu Sercu Maryi, po miesięcznym kursie rekolekcyjnym.

Oto jak założyciel wspólnoty ksiądz Andrzej Święciński wyjaśnia, co to znaczy być częścią Legionów Maryi:

„Musimy zdać sobie sprawę z jednego: świat zmienia się w tym historycznym momencie, powstaje nowe niebo i nowa ziemia, nowa era. Musimy uważnie przyjrzeć się, z czego składa się to małżeństwo, że Bóg chce świętować z ludzkością, a my jesteśmy Jego oblubienicą, a On jest oblubieńcem.
Trzy słowa oopisują to małżeństwo, co znaczy być Legionistą Maryi: być zaręczonym, być małżonkiem, być nowożeńcem. Bycie zaręczonym: jak powiedział św. Augustyn: Pozwól mi, Panie, kiedy Cię odnajdę, abym natychmiast zaczął Cienie szukać. Bycie w związku małżeńskim: noszenie tego samego ciężaru, noszenie ciężaru współmałżonka razem z nim. Bycie nowożeńcem: bycie reprezentantem drugiej osoby, mówienie dobrze o drugim, nie myślenie o sobie, ale prowadzenie drugiego.
Wkrótce narodzi się nowa ludzkość. Świat już nigdy nie wróci do tego, jaki był wcześniej, a Bóg chce, abyśmy stali się bohaterami tego czasu, Jego świadkami w tym czasie. Musimy stworzyć Legiony Maryi, mężczyzn zaręczonych z Bogiem i ludzkością, którzy są małżonkami, którzy niosą swoje brzemiona bez płaczu i bez narzekania, którzy są małżonkami, którzy nie myślą o sobie egocentrycznie, ale myślą o innych.”

Homilia 09.03.2020

Trynitarze

Trynitarze w pełni rozpoznają siebie w tożsamości Ruchu Gloriosa Trinità, ze szczególnym nastawieniem na służbę. To ludzie, którzy kochają Jezusa i pragną Mu się oddać. Pokorni i gorliwi, którzy po co najmniej roku obecności w Ruchu i spotkaniach formacyjnych podejmują posługę, by wesprzeć dzieło ewangelizacyjne, kierując się zasadami życia wspólnoty.

Formacja Trynitarzy trwa rok. Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Konsekrowani

Osoby, które przyłączyły się do duchowości wspólnoty Gloriosa Trinità, pragną odbyć głębszą formację. Rozpoczynają drogę, która po trzech latach prowadzi ich do osobistego poświęcenia się Bogu na potrzeby Ruchu. Potwierdzają to w kolejnych pięciu latach.

Konsekracja polega na pragnieniu poświęcenia Jezusowi czasu i modlitwy, dla celów wspólnoty Gloriosa Trinità.

Księża i seminarzyści

Kapłani

Są mężami Eucharystii, z której czerpią siłę do tworzenia relacji. Są to ludzie Słowa Bożego, którzy codziennie rozmyślają i głoszą Słowo w sposób kerygmatyczny, przepowiadając. Są natchnieni przez Ducha Świętego. To marianie, którzy własnym świadectwem uczą wiernych miłości i zaufania do Maryi oraz radości z przyjęcia Jej w swoim życiu. Są ludźmi służby, ucieleśnieniem pokory i małości serca. Starają być się ostatnimi, aby Jezus szedł przodem ich życia. Są ludźmi komunii serc, braćmi między braćmi, przykładami oddania i duszpasterskiego przewodnictwa dusz, twórcami pojednanego życia. Są ludźmi płacącymi dziesięcinę. Dzielącymi się swoimi pieniędzmi, czasem i służbą, ponad to, co jest konieczne. Są zawsze dostępni na polach ewangelizacyjnych, które Pan organizuje i które rozpoczynają się od małych codziennych, hojnych i dobrowolnych ofiar. To ludzie, którzy pozwalają się formować do końca, wzrastać w zgodzie z charyzmatem i misją Ruchu.

Seminarzyści

Gloriosa Trinità wpiera i wita narodziny autentycznych powołań kapłańskich. Kształcenie seminarzystów odbywa się w Regionalnym Seminarium Duchownym Archidiecezji Ancona, zgodnie z dokumentem identyfikacyjnym podpisanym przez kardynała Edoardo Menichelli w dniu 8 września 2014 r. Fundamentem ich drogi jest centralne miejsce życia w intymności z Bogiem, miłość opiekuńcza według charyzmatu Ruchu, miłość do Słowa Bożego, nabożeństwo do Maryi Dziewicy, budowanie zdrowych relacji międzyludzkich we wspólnocie, we wspólnym życiu i głęboką miłość duszpasterską.

Tappe del cammino

I consacrandi si incontrano 

• il primo anno nell’Atelier Abbà 

• il secondo anno nell’Atelier Shemà 

• il terzo anno nell’Atelier Ruah. 

CAMMINO DI CONSACRAZIONE - primo anno: Atelier Abbà

Ha l’obiettivo principale di far conoscere o riscoprire la Parola di Dio per amarla e renderla vita. La vita spirituale prende ritmo: ogni mese la Riconciliazione, ogni settimana l’Adorazione Eucaristica, ogni giorno la Santa Messa quotidiana e 30 minuti di Lectio Divina. Ogni quindici giorni siamo guidati dall’insegnamento del Sacerdote sulla Parola di Dio o sul Catechismo della Chiesa Cattolica che completa la formazione di ogni cristiano. L’incontro si svolge in una casa e, dopo un momento di preghiera, ciascuno condivide il frutto della propria Lectio Divina offrendo agli altri nuovi spunti per la meditazione. 

CAMMINO DI CONSACRAZIONE - Secondo anno: Atelier Shemà

Si prefigge di aiutare a discernere ed eliminare gli ostacoli relativi alla scelta maturata nel primo anno e a consolidare la propria adesione a Gesù. Per imparare a vivere con Gesù e per Gesù e avere con Lui un dialogo profondo e ordinato, vengono proposte la Scuola di Preghiera, la Scuola della Parola e ritiri spirituali periodici. La regola di vita si arricchisce: l’Adorazione Eucaristica diventa quotidiana e ogni giorno si accoglie la vicinanza di Maria con il Santo Rosario. Il colloquio periodico con gli accompagnatori aiuta a riprendere slancio e correggere gli eventuali cambiamenti di direzione. A ciascuno viene chiesto un servizio. 

CAMMINO DI CONSACRAZIONE - Terzo anno: Atelier Ruah

Ha lo scopo di approfondire gli aspetti carismatici della vita cristiana e risvegliare i doni dello Spirito Santo. La formazione propone le virtù cardinali e teologali e l’identità del consacrato di Gloriosa Trinità. Ai candidati viene chiesta l’offerta della decima per sostenere le azioni di evangelizzazione del Movimento, come sacrificio di lode a Dio per ciò che si riceve e disponibilità a vivere una relazione libera e distaccata nei confronti del denaro. Il terzo anno si conclude con la consacrazione a Dio in forma privata, assumendo come strada e stile di vita la spiritualità di Gloriosa Trinità, pur mantenendo come prioritaria la propria vocazione. Alla regola di vita si aggiunge la celebrazione di un’ora della Liturgia delle Ore. 

formazione permanente

L’incontro mensile è dedicato alla catechesi che approfondisce la vita spirituale e affronta temi di attualità riletti alla luce della fede, e alla condivisione attraverso la quale i consacrati mettono nel cuore dei fratelli successi, difficoltà e momenti di crisi. I consacrati si ritrovano anche per la celebrazione di una Santa Messa feriale cui segue la condivisione della Parola di Dio ascoltata, le esperienze missionarie vissute o in progettazione e gli avvenimenti della vita della Chiesa. I consacrati trascorrono insieme momenti e giornate di formazione, in cui si vive l’aspetto carismatico nella comunione dei cuori. 

Etapy formacji

Osoby na szlaku konsekracyjnym formują się

• w pierwszym roku w atelier Abbà

• w drugim roku w atelier Shemà

• w trzecim roku w atelier Ruah.

ŚCIEŻKA KONSEKRACJI - pierwszy rok: Atelier Abbà

Jej głównym celem jest poznanie lub ponowne odkrycie Słowa Bożego, aby je pokochać i ożywić. Życie duchowe nabiera tempa: co miesiąc spowiedź święta, adoracja eucharystyczna co tydzień, codzienna Msza Święta i 30 minut Lectio Divina każdego dnia. Co dwa tygodnie wspólne spotkanie z nauczaniem księdza, nauczanie ze Słowa Bożego lub Katechizmu Kościoła Katolickiego. Spotkanie uzupełnia formację szlakowicza. Spotkanie odbywa się w domach. Rozpoczyna się modlitwą, po której następuje dzielenie się owocami osobistej medytacji Lectio Divina, które ubogaca pozostałych uczestników.

ŚCIEŻKA POŚWIĘCENIA - Drugi rok: Atelier Shemà

Ma na celu pomóc dostrzec i wyeliminować przeszkody związane z dokonaniem wyboru wejścia na drogę formacji oraz umocnić przylgnięcie do Jezusa. Aby nauczyć się żyć z Jezusem i dla Jezusa oraz prowadzić z Nim głęboki i uporządkowany dialog, proponuje się Szkołę Modlitwy, Szkołę Słowa i okresowe rekolekcje duchowe. Wzbogacona zostaje reguła życia: Adoracja Eucharystii staje się codziennością i każdego dnia witana jest Maryja Różańcem Świętym. Regularne spotkania z opiekunami szlaku pomagają odzyskać tempo rozwoju duchowego i skorygować wszelkie odchylenia. Każdy jest proszony o posługę.

ŚCIEŻKA POŚWIĘCENIA - Rok trzeci: Atelier Ruah

Ma na celu pogłębienie charyzmatycznych aspektów życia chrześcijańskiego i przygotowanie na przyjęcie darów Ducha Świętego. Formacja proponuje cnoty kardynalne i teologiczne oraz tożsamość osoby konsekrowanej Gloriosa Trinita. Kandydaci proszeni są o ofiarowanie dziesięciny na wsparcie działań ewangelizacyjnych Ruchu, jako ofiarę chwały Bogu za to, co otrzymali, oraz chęć życia w wolnym i oderwanym związku od pieniędzmi. Trzeci rok kończy się konsekrowaniem się Bogu w formie prywatnej, przyjmując duchowość Gloriosa Trinita jako sposób i styl życia, przy czym priorytetem jest zachowanie własnego powołania. Do reguły życia dodaje się codzienne odprawianie Liturgii Godzin.

formacja permanentna

Comiesięczne spotkanie poświęcone jest katechezie, która pogłębia życie duchowe i podejmuje aktualne zagadnienia, które są na nowo odczytywane w świetle wiary. Tematyka pogłębiana jest przez dzielenie się swoimi sukcesami, trudnościami lub chwilami kryzysu. Osoby konsekrowane spotykają się również na codziennej celebracji Mszy Świętej, po której następuje dzielenie się wysłuchanym Słowem Bożym, przeżywanymi lub planowanymi doświadczeniami misyjnymi oraz wydarzeniami z życia Kościoła. Osoby konsekrowane spędzają razem chwile w dni formacji, w których przeżywają charyzmat komunii serc.